சிரிப்பின் சிறகு

.வணத்தில வெண்ணிலா

பெய்யுதே மழை கண்ணிலே

இதமாய் வருடிவிடும்...

தமிழச்செல்வன் அண்ணா....

வானம் அழுகிது

அழுது அழுது.....

தாயின் மனம் வாடி.......

புன்னகை தவழும்.....

சோகம் என்றாள்.....

நித்திய புன்னகை

முன் உரை