இது புலிபதுங்கும் காலம்

பின் உரை

.இது புலிபதுங்கம் காலம்

வாருங்கள் புலிகளே

கண்ணே கண்மணியே

கொடுகோலன் சிங்களவன்

வருவான்ட பிரபாகரன்

தமிழீழம் அழித்தானை

முள்வேலிக் கம்பிக்குள்ளே

அழைக்கின்றான் தலைவன்

முன் உரை