காலம் எதிர்பார்த்த காலம்

மறவர் படைதான் தமிழ்ப்படை

ஒரு நரியின் முகமூடி கிழிகின்றது

பட்டினி கிடந்து பசியால் மெலிந்து

வீசுதடா தம்பி விடுதலைக் காற்று

சிங்களவன் குண்டுவீச்சிலே

பிரபாகரனைப் பின்பற்று

பொங்குதமிழ் பொங்குதமிழ்

கரும்புலி மாமகள் வருகிறாள்

பிரபாகரன் தமிழ் ஈழத் தாய் பிள்ளை

நெருப்போடு என்னடா விளையாட்டு