கொடியேறும் காலம்

.தேசக்காற்றே

.உயிரழும்

ஆழக்கடலில்

நாவண்ணன்

பட்டமரம்

பூ வென்றும்

பெண்ணே

சின்னப்பையன்

அன்புமொழி

உயிரமும்

உயிரமும்..

வாடா மச்சான்

முன் உரை