அழியாத சுவடுகள்

.மெல்லெனச் சிவந்தது கீழத்திசை வானம்

.ஈழ்ழத்தமிழா இனியும் உறங்காதே

வீரன் மண்ணில் புதையும் போது

அலைபாடும் இசையோசை கேட்கலையா

தீயீனில் எரியாத தீபங்களே

எரியும் நெருப்பில் உயிர்விட்டு தமிழ்

வான் வழியில் வந்த செய்தி கனவாக

தளராத துனிவோடு களமாடினாய்

நெஞ்சிலே இரத்தம்

எங்கே எங்கே வேங்கைக்கள்

போற்றியெம் தமிழெனும்