அனுராதபுரத்து அதிரடி

.எரியோடு தேசத்தில்

.ஆகாயம் மீதில்

கருவேங்கை

முடிசூடும் தாயவள்

கரகாட்டம்

வில்லுப்பாட்டு

ஆகாயம் மீதில்

தேசத்தைக் காக்க

சின்னச் சின்ன

தாம் திம் தக்

எல்லாளன்