வெற்றிக் காற்று

வெற்றிக்காற்று

இதுதாண்டா கடசி அடி

புலி மகளே புலி மகளே வாடி

என்னும் எத்தனை காலம்

பிரபாகரன வழி நில்லு

உலகிலும் பெரிது தமிழீழம்

எங்கள் மண் எங்கள் மண்

வன்னிமண்ணிலே மயில்

மக்கள் படை எங்கள்

வெற்றிக்காற்று