விளக்கேற்றும் நேரம்

.மழைக்கால மேகம்

.தோழி என்

வாழ்வே என்றும்

பூ உதிரும்

கார்த்திகை மாசம்

தேசக் காற்றே

தோழா என்

கண்களில்

மாரிகாலம்

தேசம் அது

கு.வீர்ரா