இது நெருப்பின் குரல்

. எடுகையில்..

. தமிழீழத்தின் அழகு..

. தமிழீழம் எங்கள்...

புலிமாமா..

முல்லைத்தீவுக்ள் ..

நஞ்சுமாலைக்..

பிரபாகரன் என்று...

விடுதலைப்புலியை.

ஊர்விரும்பும்....

பிரபாகரன் படை....

தமிழ்விரம் ...

அழகான அந்த...