கடற்கரும்புலிகள் பாகம் 5

முன்னுரை

பார்த்திருப்பாய் அலையே

பாவடியால் பாட்டெழுதி

தோழன் நவநீதன்

துன்பத்தை தருபவர்

ஆனையிறவுத்தளம்

அடடா பகையே

இந்த மகன் ஈழத்தாய்க்கு

பிறப்பென்ற முகவுரை