விடியலின் பாடல்கள்

என் தம்பி போனான்

வேங்கையாக புறப்பட

மீண்டும் மீண்டும்

போர் என்று

கண்ணீரில் காவியங்கள்

தழிழீழ விடுதலைப்புலிகள்

கரும் புலிகள் என்று

விண்மீதிலே ஒளிவீசிடும்

ஈழத்தமிழா உறங்காதே

சாகத் துனிந்தவர்