தாய்நிலக் காற்று

மின்னல் தலைவன்

எம் தேசத்தில் முளைத்த

எழுதமிழ் வானில்

பூமித்தாயே

ஆழிப்பேர

கட்டளை இடு தலைவா

கரும் புலிகள் கரும்புலி

வன்னிக்காடென்ற காடு

புலியே புலியே வணக்கம்

மண்ணிலே புதைந்து