வேரில் விழுந்த மழை

உரை

விழிகளில் பொழிவது

உதயம் தேடும் திசையின்...

சாரதி சில்லு......

கூடி நின்ற ஊரே

உயிராலே திலீபன்

சுடர்கின்ற சூரியன்

பால் நிலவேன் தேய்ந்து

வீரம்சேர பாடியாடு கவடி

தமிழர் தாயகம் தமிழீழத் தாயகம்

பின் உரை