விழி நிமிர்த்திய வீரம்

அறிமுகம்

ஒரு லட்சம்

காவலரணில்

தியாகத்தீ

எந்தன் தோழி

தமிழே தமிழே

எம்மை உலகில்

வெஞ்சமரில்

காற்றுக்கு

ஈரவிழி

விடுதலை

பின் உரை