வீரம் விளைந்த பூமி

வீரம் விளைந்த பூமி

தமிழருக்கு

ஈழத்தமிழர் சிந்தும்

உண்மை வெல்லும்

அனலில் மெழுகாய்

ஒரு கோடி எரிமலை

அன்ரன் பாலசிங்கம்

ஈழத்தமிழர் சிந்தும் 2

சீறிப்பாய்ந்தது

வீரம் விளைந்த