எழு எழு தமிழா

தமிழீழ தனியரசு

ஈழ மண்ணின் குரல்

தமிழீழ வான்படையும்

விழியோடு உறவாடி

ஈழத்தமிழா ஈழத்தமிழா

தாய்நாடு காக்க நீ

அலை அலையாய்

தமிழா உனக்கென்ன

எழு எழு தமிழா