விடுதலை வரும் நாள்

முன்னுரை

உலகம் வியக்கும்

தமிழீழம் மலரும் என்று

நம்மினம் ஏந்துது

நாங்கள் இருக்கின்றோம்

வாங்கக் கடல்

இந்தி நாடே

உலகம் உன்னை

தமிழனுக்குக் குரல்

இரண்டு கரைகள்

ஈழம் வாழத் தமிழ்நாடு

இனம் ஒன்று அழிவதா

ஈழத் தமிழன் எங்கள்