மாவீரர் வேர் இருக்கு தமிழருக்கு

பிரபாகரன்தாண்டா

பாசறைப்பாணரே

என்னடா சிங்களா

விதையாகி வீழ்ந்த

தலையிலே தலைப்பாகை

உரையாடும் போது

விண்ணதிர மண்ணதிர

தமிழீழத்தாயே

நாலுபக்கம் பகையிருக்கும்

எண்ணைக் கொன்று