மண் காக்கும் தெய்வங்கள்

தமிழரின் சரிதையில்..

உரிமைப் போரில்

தமிழரின் சரிதையில்

புன்னகை பூத்திடும்

கருஞ்சுழியில் ஈர்ப்பாகி

முகம் தன்னை காட்டாமல்

கொடுவிழி கொண்டு

இந்தியக் கழுகள்

சுற்றி சுழன்றுமே

மண்காக்கும் தெய்வங்கள்