தமிழீழ திரைப்படப் பாடல்கள்

இம் மண்ணில்

மாதவம் செய்தது

விழிகளை மூடி

பூவும் நடக்குது

தென்றல் தவழ்ந்துவரும்

பூத்த கொடி

சின்ன சின்ன கண்ணில்

எழு எழு பகைவர்கள்

இதயத்தின் உயிர்