முன்னேறிப் பாய்வதென்ன அம்மா

.ஓடு ஓடு நீயும்

.தீ எரியும் தேசத்திலே

.எதிரியின் பாசறையில்

.குருவிக் கூட்டம் போல

நிறை குடத்தை ஏந்தி

ஆகாயப் பூச்சிரிக்க

கால நதி ஓடுகின்ற

ஓ வரும் வரும்

ஆடிப் பாடுவோம்

கிழக்கு வானம்

நீரடித்து நீர்

நிலவில் புதிய

முன்னேறிப் பாய்வதென்ன