வேர்விடும் வீரம்

வீரர்களே மாவீரர்களே

கார்த்திகை மாதம்

செம்கரும்பு தேன் மகளே

லட்ச்சிய போரை செய்யும்

ஒளிசூழும் தாயவள் மடியில்

கோபுர தெய்வங்கள்

காதல் உயிரே கண்ணீராய்

கார்த்திகை மாதத்தின்