யாக ராகங்கள்

.மக்கள் எம்மை காத்து

.அலையின் மீதிலே

. அன்னைத் தமிழின்....

சிந்தையிலே

சங்கங்கள் கவிபாடி

பாரடா திரும்பி பாரடா

பஞ்சவர்ண தொட்டிலிலே

தமிழா தமிழா செந்தமிழா

கண்ணே கண்ணே கதை

சத்தியம்தான் வெல்லுமடா

எங்கள் ஈழம் இது தங்க

தீயினில் எரியாத தீபங்களே