நெருப்பில் நீராடுவோம்

.நேருக்கு நேர்

துரோக

வீரம் படைக்குது

கலங்கரை

இந்த ஆடுகள்

நெருப்பில் நீராடுவோம்

பெண்கள் விடுதலை

பிரபாகரன்

புலிகள் மீண்டும்

உலகே உனக்கு