சமர்க்கள நாயகிகள்

விதுசா என்கின்ற

வேங்கை அணி தளபதியாய்

அவளே தமிழீழ மறத்தி

ஈழத்துப் பெண்புலி

கரிகாலன் சேனையில்

பெண் விடுதலை

விண்ணுயர எழுந்தது......

ஆனந்த புரத்திலே