வழி காட்டும் ஒளி

.வெட்டும் புலி-

.தீ எழுந்த மண்

.தலைவா தலைவா

அடைமழை நேரம்

பிரபாகரன் வழி

அண்ணனுக்கு இன்று

தமிழீழ தலைவீரம்

இங்கிருந்து வாழ்த்தும்

வன்னிக்காடு....

தமிழீழம் எங்கள்...

மாமாரி பொழிகின்ற

தேசக்காற்றே

அறிமுக உரை