எழுகதமிழ்

பின் உரை

வானம் விழலாம்

விடிவினை நோக்கி

சோலைமலர்கள்

எங்கள் தேசம்

உலகே உலகே

தடைகளை

வாழ்வும் வரும்

ஏழுக தமிழ் படை

அறிமுக உரை