ஜீவ ராகங்கள்

.பொழுது இது

சுதந்திரதாகம்

நாம் பிறந்த நமது

உலகமெங்கும்

கண்ணோடு ஒரு

மனிதன் என்று

புதிய சரிதம்

எங்க தேசம்

சிந்திய குருதியது

ஏனிந்த மெளனம்