கல்லறைக்காவியம்

.தாய் மண்ணை

தாயக மூச்சிலே

மகனே மகனே

அந்த அந்த நாட்கள்

தமிழே எங்கள்

குண்டுச் சிதறல் போல

அசையும் நடன அலையின்...

ஆணிவேரின் தியாகம்

நினைவு தீபம்

கல்லறைக் கோவிலை

அறிமுக உரை