பூகம்பப் பொறிகள்

.பின் உரை

.வானிலே..

.ஓடி ஓடி...

உன்னால் ..

கும்மாளம்...

அன்பைச்....

பூங்காற்று....

நதிகள்..

நல்லகாலம்..

துயிலும் .

சிறகை ..

அறிமுக குரல்