வாகையின் வேர்கள்

.பின் உரை

.சந்தன வாசம்

பொன்னம்மானின்

பொறியேறும்

அன்னை நிலம்

கண்ணிவயல்

நிலவே கண்ணுறங்

கண்ணி வெடி

விடியும் திசையில்

காட்டுத் தீயாய்

கண்ணிவயல்

முன் உரை