விழித்திருப்போம்

.தாயகம் மீதில்

சொல்லாத

உறவோடு

தமிழர் தேசம்

பகையூரில்

நாளுமெங்கள்

தாண்டிகுளம்

எம் எதிரிக்கு

மண்மேலே

அறிமுக உரை