புலத்தில் எழுவோம்

யார் என்று நீ

நடை இது நடை

எழு எழு தமிழா

அண்ணா அண்ணா

வீரம் உனக்கிருக்கு

தாகம் தனிந்துவிடுமா

போர்முடிந்து

உங்கள் திருமுகம்

வெள்ளைப் பூக்கள்