பூநகரி நாயகன்

.ஓ மரணித்த வீரனே

.மலர்கள் விரிந்து

காரியம்பெரிது தோழா

இரும்பினை

பூட்டிய இரும்பு பூட்டின்

உறவு தேடும்

அப்புகாமி பெற்றடுத்த

மழை மேகம் துளியாகி

கிழக்கு வானம் சிவக்கும்

பூ விழி தீ சுமந்தாடட்டும்

சங்கு முங்கடா தமிழா