வீரத்தின் விளைநிலம்

.காலை ஒன்று புலர்ந்ந்து

.போராட்டம் போராட்டம்

அடங்கி கிடந்த தமிழன்

ஊரினை இழந்து

உயிராலே நாம் எழுதும்

சிட்டு சிட்டு சிட்டு

வீரத்தின் விளைநிலம்

பேர்கள் வெளியில்

எதிரிப் படைக் கலங்கள்

நடு நசியில் கடலில் நீந்தி

யார் என்று நினைத்தாய்