இந்த மண் எங்களின் சொந்த மண்

.உயிரினும் மேலான தாய் நாடு

.பொங்கும் கடலும் பொழியும்

.குயிலே பாடு குயிலே பாடு

.தமிழ் நாட்டு தங்கச்சியே

தூரம் அதிகம் இல்லை

என் இனமே என் சனமே

பால் மணம் மாறாத பிஞ்சுகள்

சிறகு முளைத்த குருவி உனக்கு

செவ்வானம் சிவந்தது ஏன்

பாதைகள் வளையாது

விண்வரும் மேகங்கள் பாடும்

இந்தமண் எங்களின் சொந்த மண்

எறுது பார் கொடி பார்