இசைபாடும் திரிகோணம்

.வழியில் சொரியும்

.திருமலை நகரில்

.ஒரு நாள் விடியும்

கோணமலை எங்களது

மானத் தமிழ் இனத்தின்

தலைநகர் மீட்க்க தலைவனின்

கங்கை நதியோடும்

அழகான திருநாட்டில் துயர்

பச்சைமலைகள் முத்து

ஆலமரக் கிளையிலிங்கே

கடலின் அலைவந்த கரையில்

இடிமின்னலோடு