சத்திய வேள்வி

.மாங்கிளியும் மரம்

ஈழத்தமிழா இனியும்

தாயே நீயும் ஒருதரம்

தமிழ் அன்னை துயர்

அலையே நீயும்

நாம் சிந்திய குருதி

ஈழம் ஈன்ற வீரத் தாயகள்

கரிய புலிகள் எரியும்

ஊர்கோலம் போகின்ற

மீண்டும் ஒரு சத்தி