ஒளிமுகம்தோறும் புலிமுகம்

பனைமரமே

கிட்டண்ணா

அழகே அழகே

அம்மா உன்

புலி வீரம்

களத்திலிருந்து

மூச்சிழுக்கும்

நூற்றாண்டு

எங்கள் தலைவன்

ஆண் தாய்