தேசத்தின் புயல்கள் 4

.காலை மலரை

.கடலேறி வந்த

ஆயுதத்தி

கரிகாலன்

கருவேங்கை

ஐந்தெழுத்து மனிதர்கள்

சின்ன சின்ன

வேவுப்புலிகள்

காலை மலரை

கரும்புலி எழுதிடும்