வெற்றி முரசு

.பின் உரை

.அழுதது போதும்

.வா வா பாதை இதுதான்

காலத்தை உணர்ந்தவன்

டப்பாங்காத்துப் பாட்டுதான்

எத்தனை காலம் தூங்கிகி

புதிய பாடம் படிக்கவா

கல்லறைத் தொட்டிலிலே

தமிழர் படையிது தமிழ்

இடியும் மின்னலும்

புலியாட்டம் ஆடு பூபாளம்

வெற்றி முரசு இங்கு

முன் உரை