எந்நாளும் மாவீரர் நினைவாக

கல்லறையில் விளக்கேற்றி

சயனைட்டை தூக்கடா தோழா

.எதிரிகளின் பாசறையைத் தேடிப்

.வீரத்தின் விளை நிலங்களே

.ஈழத்திற்காக எம்

காவிய கானங்கள் கேட்க்கும்

களம் காண விரைகின்ற

அன்னையே பூபதி உன்னையே

மானம் ஒன்றே வாழ்வெனக்

ஓ மரணித்த வீரனே உன் சீருடை

மாவீரர் தியாகிகளே உம்மை

வெண்ணிலவே வா பூந்தென்றல் வா