சூரியப் புதல்விகள்

. பின் உரை

. உருக்கில் மனம் வரித்து நெருப்பில்

நிலவுக்குள் நிலவொன்று மலருக்குள்

காற்றுக்கும் கடலுக்கும் சட்டங்கள்

மகளே உனக்காக இது

பூங்கொடியாய் இருந்தாய்

உலகம் தாய்மையின் காலடிமீது

வானத்து நிலவை

வீரமுடன் களமாடி வருகின்ற

உயிக்கே உயிர் தாயம்மா

தேசத்தின் விடுதலை

முன் உரை