பரணி பாடுவோம்

.கண்ணீரோடு ஒரு பாட்டு

விடுதலை வேண்டும் தமிழினமே

பண்பாட்டுக்கிசைவாக பண் பாடு....

எங்கள் தேசம் விடியவேண்டும்

தெருவெங்கும் தமிழோசை கேட்க்கும்

உலகத் தமிழினத்தின் ஒளிவிளக்கு

வானத்து மேகங்கள் வாருங்கள்

கரும்புலிகள் என நாங்கள்

மெல்லென சிவந்தது புலிகளின் தாகம் தமிழீழ தாயகம்

புலிகளின் தாகம் தமிழீழ தாயகம்

ஆதியாய் அநாதியாய்

முன்னுரை