அலையின் வரிகள்

.இசை

,ஊருக்குப் போவோம் நேருக்கு

,பாடுபட்டு உழைக்க நம்ம

.மக்கள் கருதி ஒன்று மண்ணில்

அனையிறவில் மேனி தடவி

இசை

பெண் புலிகள் கூட்டம் ஆடிடும்

தர்மம் ஒருநாள் தலையை

நிலவு பூத்த தெருவில் உலவி

தமிழன் என்று உலகம்

இருள் கிழிய மின்னல்

எழு நீ எழு எழுவானில்

முன் உரை