நெய்தல்

அலையே நீயும்

அலையே நீயும்

நாம் சிந்திய குருதி

வெள்ளி நிலா விளக்கேற்றும்

கடலதை நாங்கள் வெல்லுவோம்

புதிய வரலாறு எழுதும்

நீலக்கடலே நெடுவென்

முந்தி எங்கள் பரம்பரையின்

கடலலையே கொஞ்சம்

ஆழக்கடலெங்கும்

காந்த றூபன்

.கலை பண்பாட்டு கழகம்