கரும்புலிகள் 11

.இசை

. இசை

.பின் உரை

ஈழமண் எரிகின்ற

ஆயிரமாயிரம் தீபங்கள்

இருளுக்குள்

விடியும் நேரத்தில்

வெஞ்சமர்

வானத்தில் நிலவு

ஆகாயத்தை நூலால்

காலைவிடி கின்றதடா

உள்ளுக்குள்ளே

முன் உரை