புயல் அடித்த தேசம்

.பின் உரை

.ஏனிந்த பேதம்

சீறிவரும் காற்றினிலே

செந்தமிழ் தூளியிலே

மண்ணில் விளைந்த

யுத்த்தின் யுத்தம்

அம்மம்மா அடைந்து

பூகம்பத்தின் வேக

காலம் ஒரு நாள்

எங்ள் தேசத்திலே இடி

பொங்கி எழுகின்ற கடல்