எழுச்சி அலைகள்

எங்கள் தமிழ்

இன அழிப்பின்

பொங்கி எழு

பொங்கு தமிழாகி

பொங்கு பொங்கு தங்கத்தமிழ்

.பச்சைத் தமிழா.

மொழி தந்த தமிழ்

பொங்கும் கடலே

எங்கள் தமிழீழம்