வீரத் தளபதிகள்

.ஈழத்துச்

ஆனந்தபுரம் ஆனந்தபுரம்

ிலை சொல்ல முடியாத

விலை சொல்ல முடியாத

மாபெரும் வெற்றியை

அப்பாவே அப்பாவே

வானவில்லில் தெரிவது

மதிநுட்பம் கொண்டு

தமிழேந்தி

தளபதி தீபன்